gw_cert_list

Guidewire Certification List

Certified Trainer 3
Certified Ace 3
Certified ClaimCenter Professional 5
Certified PolicyCenter Professional 3
Certified BillingCenter Professional 1
Certified Integration Professional 1
Certified ClaimCenter Specialist 12
Certified PolicyCenter Specialist 9
Certified BillingCenter Specialist 1
Certified Integration Specialist 1
Certified Associate 5
Fundamentals 22